• J. Chalupku 612/8, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 419 10 22

Uskutočnené dražby

Rodinný dom v obci Dubník

Rodinný dom so súp. č. 563 sa nachádza v obytnej časti zastavaného územia obce Dubník na pozemku s parcelným číslom 1382/28 katastrálneho územia Dubník, okr. Nové Zámky.

Dátum konania dražby: 10.5.2017
Čas otvorenia dražby: 8.30 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková
Na troskách 22
974 01 Banská Bystrica
Opakovanie dražby: 1. kolo dražby

Označenie predmetu dražby:

Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 444 vedené Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, pre Okres Nové Zámky, Obec Dubník , Katastrálne územie Dubník, ako:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
- parcelné číslo 1382/28 o výmere 299  m2,
druh pozemku:  Zastavané plochy a nádvoria  

- parcelné číslo 1382/69 o výmere 536 m2,
druh pozemku:  Záhrady

Stavby
- súpisné číslo 563, na parcele číslo 1382/28, Rodinný dom 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom so súp. č. 563 sa nachádza v obytnej časti zastavaného územia obce Dubník na pozemku s parcelným číslom 1382/28 katastrálneho územia Dubník, okr. Nové Zámky.

Je jednopodlažný nepodpivničený objekt s krovovou strechou, postavený v rovinatom teréne radovej zástavby priľahlého uličného domoradia čelnou stenou od hranice pozemku vo vzdialenosti priemerne cca 1,65 m od chodníku popri hlavnej pomerne rušnej štátnej ceste v obci.

Z inžinierskych sietí je v obci vybudovaný rozvod elektrickej energie, vody, plynu. Kanalizácie ešte nie je vybudovaná. Rodinný dom je zásobovaný studenou vodou z vlastnej kopanej studne. Splašková kanalizácia z rodinného domu je riešená do trativodu. Samostatná dažďová kanalizácia nie je vybudovaná, dažďové vody zo strechy sú odvádzané strešnými žľabmi a zvodmi len voľne do okolitého terénu. Vykurovanie rodinného domu bolo pôvodne lokálne na tuhé palivo, od roku 1988 po inštalovaní zemného plynu do domu boli zmenené na lokálne kúrenie na plynné palivo s inštalovaním dvoch vykurovacích telies.

Cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom: 6.400 Eur
Najnižšie podanie: 6.400 Eur
Minimálne prihodenie: 200 Eur
Dražobná zábezpeka: vyžaduje sa
Výška dražobnej zábezpeky: 1.500 Eur
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Do otvorenia dražby

Dokumenty na stiahnutie:

Kvalitu našej práce a bohaté skúsenosti oceňujú klienti už od roku 2009. Špecializujeme sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu.

Kontakty

pawa trade, s.r.o.
J. Chalupku 612/8, Banská Bystrica
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Vložka č.: 16622/S, Oddiel: Sro

Tel.: +421 419 10 22, +421 48 472 42 22
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.