• J. Chalupku 612/8, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 419 10 22

Uskutočnené dražby

Rodinný dom v obci Strekov

Rodinný dom so súpisným číslom 306 sa nachádza v obytnej časti zastavaného územia obce Strekov na pozemku s parcelným číslom 409 katastrálneho územia Strekov, okr. Nové Zámky.

Dátum konania dražby: 10.5.2017
Čas otvorenia dražby: 9.30 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková
Na troskách 22
974 01 Banská Bystrica
Opakovanie dražby: 1. kolo dražby

Označenie predmetu dražby:

Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1547 vedené Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, pre Okres Nové Zámky, Obec Strekov , Katastrálne územie Strekov, ako:

 parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
 - parcelné číslo 409 o výmere 194 m2, druh pozemku:  Zastavané plochy a nádvoria  

- Stavby
- súpisné číslo 306  na parcele č. 409, Rodinný dom 

Opis predmetu dražby: 

Rodinný dom so súpisným číslom 306 sa nachádza v obytnej časti zastavaného územia obce Strekov na pozemku s parcelným číslom 409 katastrálneho územia Strekov, okr. Nové Zámky. Je jednopodlažný nepodpivničený objekt s krovovou strechou, postavený v mierne zvažujúcom sa teréne priľahlej domovej zástavby čelnou stenou bezprostredne na hranici pozemku popri nespevnenej obecnej ceste v obci Strekov.

Z inžinierskych sietí je v obci vybudovaný rozvod elektrickej energie, vody, plynu. Kanalizácie ešte nie je vybudovaná. Rodinný dom je zásobovaný studenou vodou z verejného rozvodu vody. Splašková kanalizácia z rodinného domu je riešená do vlastnej izolovanej žumpy. Samostatná dažďová kanalizácia nie je vybudovaná, dažďové vody zo strechy sú odvádzané strešnými žľabmi a zvodmi len voľne do okolitého terénu.

Vykurovanie rodinného domu bolo pôvodne lokálne na tuhé palivo, od roku 1990 po inštalovaní zemného plynu do domu boli zamenené na plynové.

Prízemie pozostáva - hlavný vchod, chodba, kúpeľňa, kuchyňa a  3*izba.

Cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom: 3.690 Eur
Najnižšie podanie: 3.690 Eur
Minimálne prihodenie: 200 Eur
Dražobná zábezpeka: vyžaduje sa
Výška dražobnej zábezpeky: 1.000 Eur
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Do otvorenia dražby

Dokumenty na stiahnutie:

Kvalitu našej práce a bohaté skúsenosti oceňujú klienti už od roku 2009. Špecializujeme sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu.

Kontakty

pawa trade, s.r.o.
J. Chalupku 612/8, Banská Bystrica
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Vložka č.: 16622/S, Oddiel: Sro

Tel.: +421 419 10 22, +421 48 472 42 22
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.