• J. Chalupku 612/8, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 419 10 22

Uskutočnené dražby

Sklad s administratívnou časťou Radvaň, Banská Bystrica

Objekt priemyselnej budovy – skladu s administratívnou časťou súpisné číslo 3175 s príslušenstvom situovaný na pozemku parc. KN-C č. 3379/133 vrátane pozemkov parc. KN-C 3379/133, KN-C 3379/134.

Dátum konania dražby: 25.10.2017
Čas otvorenia dražby: 13.00 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková
Na troskách 22
974 01 Banská Bystrica
Opakovanie dražby: 2. kolo dražby

Označenie predmetu dražby:

Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 5503, ktorý je Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom vedený pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň:

Pozemok parcelné číslo KN-C 3379/133 vo výmere 343 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 

Pozemok parcelné číslo KN-C 3379/134 vo výmere 116  m2
druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

Stavby: Sklad, súpisné číslo 3175, ležiaci na pozemku parcelné číslo: 3379/133

Opis predmetu dražby: 

Predmetom dražby je „Prevádzková  budova – sklad s. č. 3175“ s príslušenstvom situovaná na pozemku parc. KN-C  č. 3379/133, k.ú. Radvaň  s vjazdom a vstupom z dvorovej asfaltovej časti nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C č. 3379/134. Stavba  je umiestnená v zastavanom území mesta Banská Bystrica - v jeho okrajovej časti, lokalite Zvolenská cesta, v bývalom areáli Stavoindustria so zástavbou podobných obchodno-prevádzkových objektov. Prístup k hodnoteným nehnuteľnostiam z miestnych komunikácií  je cez spevnené plochy, ktoré nie sú vo vlastníctve majiteľov uvedených nehnuteľností. V lokalite je možnosť napojenia sa na verejné inžinierske siete – rozvody vody, kanalizácie, plynu a elektroinštalácie.  

Prevádzková   budova - sklad  bola  postavená v roku 1971  a jej čiastočná rekonštrukcia  bola  touto spoločnosťou vykonaná v roku 2009-2010, vrátane vstavby administratívnej časti.

Cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom: 301.000 Eur
Najnižšie podanie: 190.000 Eur
Minimálne prihodenie: 500 Eur
Dražobná zábezpeka: vyžaduje sa
Výška dražobnej zábezpeky: 20.000 Eur
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Do otvorenia dražby

Dokumenty na stiahnutie:

Kvalitu našej práce a bohaté skúsenosti oceňujú klienti už od roku 2009. Špecializujeme sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu.

Kontakty

pawa trade, s.r.o.
J. Chalupku 612/8, Banská Bystrica
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Vložka č.: 16622/S, Oddiel: Sro

Tel.: +421 419 10 22, +421 48 472 42 22
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.