• J. Chalupku 612/8, 974 01 Banská Bystrica
 • +421 419 10 22

Informácie pre účastníkov a dlžníkov

Informácie pre dlžníkov

V tejto sekcii Vám prinášame niekoľko rád ako sa dostať zo vzniknutého problému čo najlepšie, prípadne ako postupovať počas výkonu dražby.

Prvoradá je komunikácia, nepodceňujte túto skutočnosť a komunikujte s nami, vždy sa dá nájsť riešenie takmer každej situácie. Kontaktujte nás ihneď a určite nájdeme to správne riešenie práve pre Vás!

Väčšina našich dražieb sa končí pred jej samotným otvorením, a to z dôvodu uhradenia výšky pohľadávky spolu s nákladmi či reštrukturalizáciou pohľadávky s navrhovateľom dražby tzv. upustenie od dražby.

Dôvody pre upustenie od dražby:

 • úhrada pohľadávky dražobníkovi

 • dohoda s navrhovateľom dražby

 • predaj zálohu za spolupráce dražobnej spoločnosti

Každú jednu formu uspokojenia navrhovateľa je potrebné konzultovať s dražobníkom.

Upustiť od dražby môže dražobník do otvorenia dražby, a to bezodkladne po splnení zákonom stanovených podmienok.

Priebeh dražby:

 • poskytnite maximálnu súčinnosť dražobníkovi, v opačnom prípade sa vystavujete vlastnému poškodzovaniu
 • na dražbe nemusíte byť osobne účastný, všetko sa dozviete z notárskej zápisnice
 • výsledok Vám bude oznámený úradnou zásielkou do vlastných rúk obdobne ako Vám bolo doručené oznámenie o dražbe, či iné písomnosti
 • vydražiteľ zaplatil svoje peniaze, preto je pochopiteľné, že sa bude domáhať užívania nehnuteľnosti a má na to aj zákonné právo, znemožniť mu ho je nereálne
 • preplatok z dražby Vám bude vrátený ihneď po odovzdaní majetku

Informácie pre účastníkov

Popularita kúpy nehnuteľného či hnuteľného majetku na dražbe stúpa každým dňom. Na dobrovoľnej dražbe môžete kúpiť nehnuteľnosť za skutočne výhodné ceny. Kúpou na dražbe neplatíte žiadne provízie, žiadne iné poplatky či kolky. Všetku agendu spojenú s prevodom zabezpečíme v rámci výkonu záložného práva, vašou jedinou úlohou je zúčastniť sa na dražbe, v správny moment zodvihnúť pridelené dražobné číslo.

 • Dražby sa môže zúčastniť:
  právnická či fyzická osoba
  osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony
  osoba, ktorá zložila dražobnú zábezpeku
  dražiť nemôže osoba, ktorá je vymedzená zákonom č. 527/2002 Z. z. § 5 ods. 4-9

Účastníkom dražby nemôže byť:

 • osoba ktorá nezložila dražobnú zábezpeku
 • dražobník ako aj jeho zamestnanci a aj ich blízky
 • subjekty ovládané dražobníkom
 • osoba v konkurze

Dražobná zábezpeka

 • používa na zabezpečenie záväzkov vydražiteľa voči dražobníkovi (aby vydražiteľ splnil svoj záväzok zaplatiť za majetok, ktorý nadobudol)
 • započítava sa do konečnej ceny v prípade vydraženia nehnuteľnosti
 • ostatným účastníkom dražby sa bezodkladne a v plnej výške vráti hneď po ukončení dražby

Doklady potrebné k účasti na dražbe:

Je potrebné rozlišovať , či sa na dražbe zúčastňujete ako fyzická osoba, nepodnikateľ alebo ako právnická osoba

Fyzická osoba, nepodnikateľ

 • občiansky preukaz (fyzická osoba)
 • plná moc v prípade neúčasti osoby dražiteľa
 • doklad o zložení dražobnej zábezpeky ak nie je zložená v hotovosti

Právnická osoba

 • výpis z OR nie starší ako 3 mesiace
 • občiansky preukaz štatutárneho orgánu spoločnosti
 • plná moc v prípade neúčasti štatutárneho orgánu spoločnosti
 • doklad o zložení dražobnej zábezpeky ak nie je zložená v hotovosti

Priebeh dražby:

30 minút pred začiatkom dražby je umožnený prístup všetkým účastníkom dražby do priestorov, kde sa dražba uskutoční. Každý účastník je povinný preukázať svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka na vyzvanie dražobníka. Dražba sa otvára vyvolaním. Dražobník oboznámi prítomných s obsahom dražby. Dražba prebieha ak účastníci robia vyššie podania. Ak po troch výzvach licitátora nebolo urobené podanie, licitátor udelí príklep účastníkovi s najvyšším podaním. Svojím podaním je účastník dražby viazaný. Ak viac účastníkov urobilo rovnaké podanie rozhoduje licitátor žrebom o tom, komu príklep určí. Udelením príklepu je dražba ukončená.

Ak dôjde k zmareniu alebo neplatnosti dražby dražobník najneskôr do 30 dní oznámi tieto skutočnosti všetkým účastníkom dražby, ktorým bolo zaslané oznámenie. Každá osoba, ktorej boli porušené práva, môže požiadať žalobou súdu do 3 mesiacov odo dňa konania dražby , aby určil neplatnosť dražby.

Ak predmet dražby nebol vydražený, alebo dražba bola zmarená môže navrhovateľ s dražobníkom uzavrieť „Zmluvu o vykonaní opakovanej dražby“.

V prípade ak sa priebeh dražby neosvedčuje notárskou zápisnicou po skončení dražby dražobník vyhotoví zápisnicu o vykonaní dražby.

Zaujíma vás aktuálny zoznam dražieb?

Prejdite na stránku zoznam dražieb. Ku každej vám veľmi radi poskytneme informácie. Stačí nás kontaktovať.

Kvalitu našej práce a bohaté skúsenosti oceňujú klienti už od roku 2009. Špecializujeme sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu.

Kontakty

pawa trade, s.r.o.
J. Chalupku 612/8, Banská Bystrica
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Vložka č.: 16622/S, Oddiel: Sro

Tel.: +421 419 10 22, +421 48 472 42 22
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.