• J. Chalupku 612/8, 974 01 Banská Bystrica
 • +421 419 10 22

Všeobecné informácie o dobrovoľných dražbách

Dobrovoľná dražba:

 • Je jedným z nástrojov vymáhania pohľadávok
 • Ide o verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa
 • Licitátor sa obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk
 • Pri tomto verejnom konaní prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby na osobu, ktorá urobí najvyššiu cenovú ponuku na kúpu predmetu dražby
 • Dobrovoľná dražba môže byť aj neúspešná, ak ju licitátor ukončí z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie cenové podanie na kúpu predmetu dražby
 • Ide o efektívny spôsob predaja majetku.
 • Dobrovoľné dražby sú rýchlym a finančne nenáročným spôsobom realizácie záložného práva v prípadoch, kedy dlžník prestáva plniť svoje povinnosti voči záložnému veriteľovi
 • Pri speňažení majetku dlžníka v dobrovoľnej dražbe sa dosahuje maximálny výnos pri zachovaní úplnej prehľadnosti celého procesu predaja, ktorá je zachovaná aj tým, že dražba je prístupná verejnosti

Povinnosti dražobníka: 

 • Dražobník je povinný zverejniť oznámenie o dražbe v mieste obvyklom vzhľadom na predmet dražby t.j. na výveske mestského/obecného úradu, inzerciou v periodickej tlači
 • Dražobník je povinný zverejniť oznámenie o dražbe tiež v notárskom registri dražieb a v Obchodnom vestníku MS SR

Dražobná spoločnosť pawa trade, s.r.o. spĺňa a poskytuje všetky záruky dôveryhodnosti dražobnej spoločnosti.

 • Inzerciu a reklamu dražených nehnuteľností zabezpečí naša spoločnosť
 • Cena predmetu dražby je stanovená znaleckým posudkom, ktorý doručujeme pred dražbou i dlžníkovi
 • Pri realizovaní dobrovoľných dražieb postupujeme s odbornou starostlivosťou.
 • Podľa zákona o dobrovoľných dražbách máme uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s našou činnosťou

Postup uskutočňovania dobrovoľnej dražby

 • Dražobník a veriteľ ako navrhovateľ dražby uzatvoria „Zmluvu o vykonaní dražby“.
 • Dražobník zabezpečí vypracovanie „Zmluvy o vykonaní dobrovoľnej dražby“. Od navrhovateľa dražby požadujeme iba údaje o dlžníkovi, predmete dražby a vyčíslenie pohľadávky dlžníka. Nie je potrebné predkladať listy vlastníctva, tie zabezpečí dražobná spoločnosť.
 • Po vykonaní dražby, a to priamo v deň dražby, je navrhovateľovi i vydražiteľovi odovzdaná Notárska zápisnica o priebehu dražby.
 • Po dražbe dražobník zabezpečí i riadne odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi a poskytne mu všetku potrebnú súčinnosť.
 • Najneskôr do 15 dní od konania dražby je uhradená pohľadávka navrhovateľa dražby. Lehotu 15 dní vieme na základe požiadavky navrhovateľa dražby skrátiť nakoľko to nie je zákonom stanovená lehota. Z našich skúseností je cena dosiahnutá vydražením uhradená vydražiteľom spravidla do 3 dní od konania dražby, a to z toho dôvodu, že zápis nového vlastníka v evidencii správy katastra je možný až po uhradení ceny vydraženia. To motivuje vydražiteľov uhradiť cenu vydraženia bezodkladne. Dražobná spoločnosť sumu pohľadávky navrhovateľa dražby bezodkladne, spravidla v deň pripísania na náš účet zašle navrhovateľovi dražby.

Rozvrh výťažku dražby:

 • Po zaplatení ceny vydraženia naša spoločnosť uskutoční za účasti notára i rozvrh výťažku dražby.
 • Navrhovateľ dražby je tak oslobodený od akýchkoľvek ďalších nákladov a administratívnych povinnosti s rozvrhom výťažku dobrovoľnej dražby.
 • Dražobná spoločnosť po uskutočnení dražby bezodkladne uspokojí pohľadávku navrhovateľa dražby a následne kontaktuje prípadných ďalších záložných veriteľov dlžníka a zabezpečí úhradu ich pohľadávok.
 • V prípade, že pri rozvrhu výťažku dražby zostáva časť ceny vydraženia pre dlžníkov, táto im je odovzdaná prostredníctvom notárskej úschovy.

Náklady dražby sú plne hradené z výťažku dražby v pomere v akom ich znáša dlžník podľa zákona o dobrovoľných dražbách a občianskeho zákonníka. Od navrhovateľov dražby tak nepožadujeme žiadne finančné zálohy.

Náklady dražby t.j. odmena znalca, notárske poplatky a všetky administratívne poplatky ako i odmena dražobníka sú uhradené až po uspokojení pohľadávky navrhovateľa dražby, priamo pri rozvrhu výťažku dražby. Po zrealizovaní dražby predkladáme navrhovateľovi dražby podrobné vyúčtovanie všetkých nákladov dražby.

Naša spoločnosť zabezpečuje výkon záložného práva formou dobrovoľných dražieb najmä pre záložných veriteľov, ktorí majú zriadené záložné právo na základe zmluvy, či už o pôžičke alebo úvere.

Pre spoločenstvá vlastníkov bytov i správcovské spoločnosti tak realizujeme dobrovoľné dražby na uspokojenie ich pohľadávok na neuhradených službách spojených so správou bytového fondu.

Realizujeme i dobrovoľné dražby nehnuteľností/bytov.

Ako dražobník realizujeme i dobrovoľné dražby pre banky, ako záložných veriteľov, ktoré majú svoje pohľadávky zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam.

Zároveň využívajú služby našej dražobnej spoločnosti i správcovia konkurzných podstát, ktorí tak transparentne môžu speňažiť majetok patriaci do konkurznej podstaty podľa Zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

V neposlednom rade využívajú služby dražobnej spoločnosti taktiež všetci vlastníci nehnuteľností a hnuteľných vecí, ktorí si prostredníctvom predaja svojho majetku na dražbe v krátkom časovom horizonte dokážu zabezpečiť ich finančné zhodnotenie za aktuálnu trhovú cenu.

Zaujíma vás aktuálny zoznam dražieb?

Prejdite na stránku zoznam dražieb. Ku každej vám veľmi radi poskytneme informácie. Stačí nás kontaktovať.

Kvalitu našej práce a bohaté skúsenosti oceňujú klienti už od roku 2009. Špecializujeme sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu.

Kontakty

pawa trade, s.r.o.
J. Chalupku 612/8, Banská Bystrica
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Vložka č.: 16622/S, Oddiel: Sro

Tel.: +421 419 10 22, +421 48 472 42 22
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.