• J. Chalupku 612/8, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 419 10 22

Aktuálne dražby

Pozemky v obci Lukavica

Pozemky parcelné číslo CKN 488 a CKN 489/1 v obci Lukavica, katastrálne územie Lukavica, okres Bardejov.

Dátum konania dražby: 5.6.2018
Čas otvorenia dražby: 11.00 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ľudmila Hošíková, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 
Opakovanie dražby: 1. kolo dražby

Označenie predmetu dražby:

Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 91 vedené Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor, pre Okres Bardejov, Obec Lukavica, Katastrálne územie Lukavica, ako:

pozemky registra „C" evidované na katastrálnej mape ako

  • pozemok parcelné číslo 488, druh pozemku záhrady vo výmere 1440m2 
  • pozemok parcelné číslo 489/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1135 m2.

 

Opis predmetu dražby: 

Pozemky sa nachádzajúci v severovýchodnej časti obce Lukavica, katastrálne územie Lukavica. Pozemky sú v súčasnosti využívané ako nádvorie a záhrada. Je ich možné využiť aj na výstavbu. 

Dopravné spojenie s mestom Bardejov je autobusom. Čas jazdy do Bardejova je cca 11 min (cca 7 km). Ide o prímestskú obec mesta priamo nadväzujúcu svojim intravilánom na intravilán mesta Bardejov v ktorej je záujem o výstavbu rodinných domov vzhľadom na tiché prostredie a dostupnosť okresného sídla. Obec Lukavica je obcou s počtom cca 400 obyvateľov. Svojím umiestnením, ako aj infraštruktúrou je zaujímavou obcou z pohľadu výstavby. V okolí domu sú situované výlučne rodinné domy. Obec Lukavica je plynofikovaná, má obecný vodovod a NN sieť. Nemá verejnú kanalizáciu. Odkanalizovanie je riešené do vlastných žúmp.

Cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom: 20.500 Eur
Dátum vyhotovenia znaleckého posudku: 28.02.2018
Číslo znaleckého posudku:
- Znalec
- Odbor znalca
- Odvetvie znalca
10/2018
Ing. Vladimír Biľ
stavebníctvo
pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, ev. číslo znalca: 910 627.
Najnižšie podanie: 20.500 Eur
Minimálne prihodenie: 500 Eur
Dražobná zábezpeka: Vyžaduje sa
Výška dražobnej zábezpeky: 6.000 Eur
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Do otvorenia dražby

Dokumenty na stiahnutie:

Kvalitu našej práce a bohaté skúsenosti oceňujú klienti už od roku 2009. Špecializujeme sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu.

Kontakty

pawa trade, s.r.o.
J. Chalupku 612/8, Banská Bystrica
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Vložka č.: 16622/S, Oddiel: Sro

Tel.: +421 419 10 22, +421 48 472 42 22
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.