• J. Chalupku 612/8, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 419 10 22

Uskutočnené dražby

Pozemky v katastrálnom území Kremnička

Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV 450, ktorý je Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom vedený pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Kremnička:

  • pozemok parcelné číslo KN-C 487 vo výmere 1811 m², druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty,
  • pozemok parcelné číslo KN-C 488/1 vo výmere 2853 m², druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty,
  • pozemok parcelné číslo KN-C 488/2 vo výmere 304 m², druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty,
  • pozemok parcelné číslo KN-C 527 vo výmere 303 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria.
Dátum konania dražby: 01.02.2017
Čas otvorenia dražby: 11.00 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková
Na troskách 22
974 01 Banská Bystrica
Opakovanie dražby: 1. kolo dražby

Opis predmetu dražby:

Pozemky sú polohovo a výškovo neupravené, neudržiavané, nachádzajúce sa mimo zastavaného územia mesta Banská Bystrica v katastrálnom území Kremnička, situované v jej okrajovej juhozápadnej časti neďaleko krematória. Pozemky sú v blízkosti cestných komunikácií vedúcich do mestskej časti Rakytovce resp. cesty odbočujúcej do areálu firmy DUTEC s.r.o..

Cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom: 134.000 Eur
Najnižšie podanie: 134.000 Eur
Minimálne prihodenie: 500 Eur
Dražobná zábezpeka: Vyžaduje sa
Výška dražobnej zábezpeky: 15.000 Eur
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Do otvorenia dražby

Dokumenty na stiahnutie:

Kvalitu našej práce a bohaté skúsenosti oceňujú klienti už od roku 2009. Špecializujeme sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu.

Kontakty

pawa trade, s.r.o.
J. Chalupku 612/8, Banská Bystrica
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Vložka č.: 16622/S, Oddiel: Sro

Tel.: +421 419 10 22, +421 48 472 42 22
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.