• J. Chalupku 612/8, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 419 10 22

Uskutočnené dražby

Rodinný dom v obci Radvaň nad Dunajom

Rodinný dom so súpisným číslom 57 sa nachádza v obytnej časti zastavaného územia obce Radvaň nad Dunajom na pozemku s parcelným číslom 80 katastrálneho územia Radvaň nad Dunajom, okr. Komárno.

Dátum konania dražby: 10.5.2017
Čas otvorenia dražby: 9.00 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková
Na troskách 22
974 01 Banská Bystrica
Opakovanie dražby: 1. kolo dražby

Označenie predmetu dražby:

Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 69 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Radvaň nad Dunajom , Katastrálne územie Radvaň nad Dunajom, ako:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
 - parcelné číslo 80 o výmere 352  m2,
druh pozemku:  Zastavané plochy a nádvoria 

Stavby
- súpisné číslo 57, na parcele číslo 80, Rodinný dom 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom so súpisným číslom 57 sa nachádza v obytnej časti zastavaného územia obce Radvaň nad Dunajom na pozemku s parcelným číslom 80 katastrálneho územia Radvaň nad Dunajom, okr. Komárno.

Stavba rodinného domu je jednopodlažná, strecha je sedlová.

Z inžinierskych sietí je v obci vybudovaný rozvod elektrickej energie, vody, plynu. Kanalizácie ešte nie je vybudovaná. Rodinný dom je zásobovaný studenou vodou z obecného rozvodu vody. Splašková kanalizácia z rodinného domu je riešená prípojkou z PVC rúr DN 110 do nepriepustnej izolovanej žumpy. Samostatná dažďová kanalizácia nie je vybudovaná, dažďové vody zo strechy sú odvádzané strešnými žľabmi a zvodmi len voľne do okolitého terénu. Vykurovanie rodinného domu je na tuhé palivo. TÚV je zdrojom elektrického bojlera. Zásobovanie rodinného domu zemným plynom je riešené pomocou STL plynovej prípojky do odberné regulačné a

meracie zariadenie umiestnené v plechovej skrini vo dvore juhovýchodne od domu pri uličnom oplotení pozemku s parcelným číslom 80 podzemnou NTL plynovou prípojkou z oceľových rúr DN 25 po rodinný dom, a NTL vnútorným

rozvodom plynu k jednotlivým spotrebičom. Terén je bez väčších nárokov na zakladanie, zvýšená hladina spodnej vody. Pozemky sú prístupné po spevnenej komunikácii.

Dispozične obsahuje dom jednu bytovú jednotku, kde na

I. NP sú dve izby, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC, predsieň, chodba. 

Cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom: 5.100 Eur
Najnižšie podanie: 5.100 Eur
Minimálne prihodenie: 200 Eur
Dražobná zábezpeka: vyžaduje sa
Výška dražobnej zábezpeky: 1.500 Eur
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Do otvorenia dražby

Dokumenty na stiahnutie:

Kvalitu našej práce a bohaté skúsenosti oceňujú klienti už od roku 2009. Špecializujeme sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu.

Kontakty

pawa trade, s.r.o.
J. Chalupku 612/8, Banská Bystrica
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Vložka č.: 16622/S, Oddiel: Sro

Tel.: +421 419 10 22, +421 48 472 42 22
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.